ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TUEX CV, HANDELEND ONDER DE NAAM EANNUMMER.EU/NL/COM

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. TUEX CV/EANnummer.eu: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, exploitant van de websites www.EANnummer.eu, www.EANnummer.nl en www.EANnummer.com, gevestigd aan de Geerkade 15a te Etten-Leur Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer NL-243.08.200.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TUEX CV/EANnummer.eu een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: TUEX CV/EANnummer.eu en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan TUEX CV/EANnummer.eu zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten.
6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen TUEX CV/EANnummer.eu en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een door TUEX CV/EANnummer.eu georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van TUEX CV/EANnummer.eu en de Wederpartij en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met de Wederpartij die rechtstreeks middels de Webwinkel wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door TUEX CV/EANnummer.eu geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst middels een eenvoudig e-mailbericht wordt gesloten of in het geval de Wederpartij de contactgegevens van TUEX CV/EANnummer.eu op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
7. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door TUEX CV/EANnummer.eu aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder in de zin van deze algemene voorwaarden tevens digitale inhoud begrepen kan zijn. Onder Producten kunnen bijvoorbeeld begrepen zijn langs elektronische weg te leveren EAN-codes, eventueel inclusief bar-/streepjescodes, E-books, alsook per post te leveren EAN-stickers.
8. Webwinkel: afhankelijk van de door de Wederpartij bezochte website, www.EANnummer.eu, www.EANnummer.nl dan wel www.EANnummer.com.
9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TUEX CV/EANnummer.eu en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van TUEX CV/EANnummer.eu (waaronder zijn aanbod in de Webwinkel en zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. TUEX CV/EANnummer.eu kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een bestelling in de Webwinkel, zal TUEX CV/EANnummer.eu onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
2. Aan een aanbod van TUEX CV/EANnummer.eu dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van TUEX CV/EANnummer.eu op de eventueel daartoe door TUEX CV/EANnummer.eu aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van TUEX CV/EANnummer.eu, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TUEX CV/EANnummer.eu anders aangeeft.
4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING OF RETOURNERING
1. Daar ook de fysiek te leveren Producten van TUEX CV/EANnummer.eu speciaal voor de Wederpartij worden gegenereerd en daardoor maatwerk zijn, is het wettelijke recht van ontbinding (herroepingsrecht) voor de Wederpartij, niet op deze Overeenkomst op Afstand van toepassing.
2. Wat betreft de levering van digitale inhoud die niet door TUEX CV/EANnummer.eu op een materiële drager wordt geleverd, geldt het recht van ontbinding evenmin.
3. Als de levering niet is geschied met uitdrukkelijke voorafgaand gegeven schriftelijke andersluidende verklaring van TUEX CV/EANnummer.eu aan de Wederpartij, heeft de Wederpartij door middel van zijn of haar bestelling verklaart af te zien van zijn of haar onvoorwaardelijk recht van ontbinding en retounering.
4. In een voorkomend geval zal TUEX CV/EANnummer.eu binnen een redelijke termijn na totstandkoming van de Overeenkomst op Afstand per e-mail aan de Wederpartij bevestigen dat de Wederpartij de bedoelde toestemming en verklaring heeft gegeven.
5. Na het afronden van de bestelling, registratie en betaling stuurt TUEX CV/EANnummer.eu de Wederpartij, via WeTransfer.com, een 7 kalenderdagen geldige download link toe.
6. Daarmee kan de Wederpartij de volgende bestanden downloaden: Een lijst met de door de Wederpartij aangekochte EAN codes (in .TXT formaat), de BARcodes daarvan in .JPG en .EPS formaat (dat zijn de streepjescode afbeeldingen), de BTW rekening en het persoonlijk Eigendomscertificaat van de Wederpartij, beiden in PDF formaat.
7. Na het openen van bovenstaande download link is annuleren of retourneren niet meer mogelijk. Het betreft hier immers een product dat uniek voor de Wederpartij is samengesteld en dat wettelijk onder diensten valt, daardoor kan, na het openen van de downloadlink, hetzelfde product niet meer aan anderen verkocht worden.
8. Mocht de Wederpartij de bestelling willen annuleren, dan is dat enkel mogelijk als de Wederpartij de toegezonden download link niet geopend heeft en dat ons, binnen 7 dagen na ontvangst van de downloadlink, per email laat weten.
9. Na controle en goedkeuren zullen wij het door de Wederpartij betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen op de door de Wederpartij gebruikte betaalrekening terugstorten. Ter controle dient de Wederpartij ons het betaalrekening nummer en de tenaamstelling van die rekening, tezamen met de annuleringsopdracht, aan ons door te geven.
10. Wij zullen de ontvangst van de annulering per e-mail aan de Wederpartij bevestigen.
11. Voor een goedgekeurde annulering, de retournering en het terugbetalen van de koopsom worden door TUEX CV/EANnummer.eu aan de Wederpartij geen kosten berekend.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
1. Alle leveringstermijnen waartoe TUEX CV/EANnummer.eu zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is TUEX CV/EANnummer.eu mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan TUEX CV/EANnummer.eu toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9, worden de verplichtingen van TUEX CV/EANnummer.eu opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan TUEX CV/EANnummer.eu toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van TUEX CV/EANnummer.eu niet eerder in dan nadat de Wederpartij TUEX CV/EANnummer.eu Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en TUEX CV/EANnummer.eu na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. Indien TUEX CV/EANnummer.eu voor de levering afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens, zoals een akkoord op een proefdruk, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd, is TUEX CV/EANnummer.eu gerechtigd de levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
4. Verzuim van TUEX CV/EANnummer.eu als gevolg van een aan TUEX CV/EANnummer.eu toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN
1. De levering van digitale inhoud geschiedt per e-mail in de aangegeven bestandsformaten. De levering van fysieke Producten vindt plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
2. TUEX CV/EANnummer.eu is gerechtigd om orders in gedeelten te leveren.
3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen c.q. zijn afgeleverd.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van TUEX CV/EANnummer.eu in artikel 5, nimmer gerechtigd om te weigeren de Producten in ontvangst c.q. te nemen c.q. te aanvaarden en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan TUEX CV/EANnummer.eu verschuldigde bedrag te voldoen.
5. Indien, in geval van fysieke Producten, de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is TUEX CV/EANnummer.eu gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij te bewaren, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan TUEX CV/EANnummer.eu verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande in dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld Schriftelijk mededeling te doen aan TUEX CV/EANnummer.eu.
2. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor TUEX CV/EANnummer.eu uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
5. Fysieke Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van TUEX CV/EANnummer.eu worden geretourneerd.
6. Indien een klacht van een Consument, in verband met een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. TUEX CV/EANnummer.eu is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst TUEX CV/EANnummer.eu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door TUEX CV/EANnummer.eu in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is TUEX CV/EANnummer.eu gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door TUEX CV/EANnummer.eu uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die TUEX CV/EANnummer.eu ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien TUEX CV/EANnummer.eu de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. TUEX CV/EANnummer.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien TUEX CV/EANnummer.eu bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, komen de eventuele bezorgkosten in verband met de levering van fysieke Producten, voor rekening van de Wederpartij, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met de Wederpartij wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door TUEX CV/EANnummer.eu vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt. Wederpartijen gevestigd in een ander land dan Nederland, kunnen bij de bestelling hun btw-identificatienummer opgeven om de btw te verleggen. De Wederpartij staat in een voorkomend geval in voor de juistheid van het btw-nummer, bij gebreke waarvan de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Wederpartij komen.
3. In geval van vooruitbetaling is TUEX CV/EANnummer.eu niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling volledig door TUEX CV/EANnummer.eu is ontvangen.
4. Betalingen dienen te geschieden op (een van) de daartoe door TUEX CV/EANnummer.eu aangewezen wijze(n) en binnen de door TUEX CV/EANnummer.eu aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert TUEX CV/EANnummer.eu een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
5. TUEX CV/EANnummer.eu is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
6. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Wederpartij, in de weg staat.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Omdat TUEX CV/EANnummer.eu codes levert die een alternatief zijn voor op (bedrijfs)naam geregistreerde codes, kunnen de Producten beperkingen opleveren voor het aanbieden van artikelen op merknaam. Om dezelfde reden kunnen de Producten beperkingen opleveren voor het aanbieden van artikelen van sommige categorieën. Daarvoor dient de Wederpartij de voorwaarden van het platform waarop zij de artikelen wenst te verkopen, te raadplegen. Ter zake de gevolgen van de eventuele beperkingen die optreden zoals hiervoor bedoeld, aanvaardt EAN-Barcode geen enkele aansprakelijkheid.
2. TUEX CV/EANnummer.eu kan er niet voor instaan dat de geleverde codes voor altijd zullen worden geaccepteerd door platformen of andere organisaties. Dit risico komt voor rekening van de Wederpartij. Ter zake aanvaardt TUEX CV/EANnummer.eu dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
3. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten. Ter zake aanvaardt TUEX CV/EANnummer.eu dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
4. Als verschillende aanbieders exact hetzelfde artikel verkopen, dan mogen deze aanbieders gebruik maken van elkaars code, ongeacht welke van hen de code gekocht heeft. De Wederpartij aanvaardt deze omstandigheid en zulks kan niet als tekortkoming van TUEX CV/EANnummer.eu worden beschouwd.
5. TUEX CV/EANnummer.eu is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. TUEX CV/EANnummer.eu is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van TUEX CV/EANnummer.eu in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TUEX CV/EANnummer.eu aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TUEX CV/EANnummer.eu toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
6. Mocht TUEX CV/EANnummer.eu aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft TUEX CV/EANnummer.eu te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient TUEX CV/EANnummer.eu hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van TUEX CV/EANnummer.eu ter zake vervalt.
7. De aansprakelijkheid van TUEX CV/EANnummer.eu is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van TUEX CV/EANnummer.eu betrekking heeft.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TUEX CV/EANnummer.eu een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de levering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
9. De Wederpartij vrijwaart TUEX CV/EANnummer.eu van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan TUEX CV/EANnummer.eu toerekenbaar is. Indien TUEX CV/EANnummer.eu uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden EAN-Baracode.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TUEX CV/EANnummer.eu, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TUEX CV/EANnummer.eu en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
10. Ten aanzien van de levering aan de Consumenten strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN
1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de Rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van TUEX CV/EANnummer.eu aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn geschreven in het Nederlands en uitsluitend deze Nederlandse tekst is leidend bij discussies, geschillen en disputen.